Doberman Pinschers Fri Jun 23, 2023 (Anoka County KC)

Doberman Pinschers Fri Jun 23, 2023 (Anoka County KC)

Doberman Pinschers Fri Jun 23, 2023 (GTCDPC Specialty)

Doberman Pinschers Fri Jun 23, 2023 (GTCDPC Specialty)

Doberman Pinschers - class dogs Sat Jun 24, 2023 (Cambridge KC)

Doberman Pinschers - class dogs Sat Jun 24, 2023 (Cambridge KC)

Doberman Pinschers - class bitches Sat Jun 24, 2023 (Cambridge KC)

Doberman Pinschers - class bitches Sat Jun 24, 2023 (Cambridge KC)

Doberman Pinschers - BOB Sat Jun 24, 2023 (Cambridge KC)

Doberman Pinschers - BOB Sat Jun 24, 2023 (Cambridge KC)

Doberman Pinschers - Sweeps & Jrs Sat Jun 24, 2023 (GTCDPC Specialty)

Doberman Pinschers - Sweeps & Jrs Sat Jun 24, 2023 (GTCDPC Specialty)

Doberman Pinschers - class dogs Sat Jun 24, 2023 (GTCDPC Specialty)

Doberman Pinschers - class dogs Sat Jun 24, 2023 (GTCDPC Specialty)

Doberman Pinschers - class bitches Sat Jun 24, 2023 (GTCDPC Specialty)

Doberman Pinschers - class bitches Sat Jun 24, 2023 (GTCDPC Specialty)

Doberman Pinschers - BOB Sat Jun 24, 2023 (GTCDPC Specialty)

Doberman Pinschers - BOB Sat Jun 24, 2023 (GTCDPC Specialty)

Doberman Pinschers - class dogs Sun Jun 25, 2023 (Cambridge KC)

Doberman Pinschers - class dogs Sun Jun 25, 2023 (Cambridge KC)

Doberman Pinschers - class bitches Sun Jun 25,2023 (Cambridge KC)

Doberman Pinschers - class bitches Sun Jun 25,2023 (Cambridge KC)

Doberman Pinschers -BOB Sun Jun 25, 2023 (Cambridge KC)

Doberman Pinschers -BOB Sun Jun 25, 2023 (Cambridge KC)

Pax

Pax

Misc candids

Misc candids