Doberman Pinschers - Class Dogs (Anoka Cty KC) Jun 24, 2016

Doberman Pinschers - Class Bitches (Anoka Cty KC) Jun 24, 2016

Doberman Pinschers - Class Bitches (Anoka Cty KC) Jun 24, 2016

Doberman Pinschers BOB (Anoka Cty KC) Jun 24, 2016

German Shorthaired Pointers Jun 24, 2016

Boxers Jun 24, 2016

Boxers Jun 24, 2016

Doberman Specialty Sweepstakes Jun 24, 2016

Doberman Specialty Sweepstakes Jun 24, 2016

Doberman Specialty Jr Handler Jun 24, 2016

Doberman Specialty Jr Handler Jun 24, 2016

Doberman Specialty Class Dogs Jun 24, 2016

Doberman Specialty Class Bitches Jun 24, 2016

Doberman Specialty BOB Jun 24, 2016

Misc Sporting breeds Jun 24, 2016

Misc Sporting breeds Jun 24, 2016

Hound Group Jun 24, 2016

Terrier Group & Owner Handler Terrier Group Jun 24, 2016

Terrier Group & Owner Handler Terrier Group Jun 24, 2016

Working Group Jun 24, 2016

Working Group Jun 24, 2016

Toy Group Jun 24, 2016

Toy Group Jun 24, 2016

Herding Group Jun 24, 2016

Non-Sporting Group Jun 24, 2016

Non-Sporting Group Jun 24, 2016

Best in Show & Owner Handler BIS Jun 24, 2016

Best in Show & Owner Handler BIS Jun 24, 2016

Misc Candids Jun 24, 2016

Doberman Pinschers - Class Bitches Jun 25, 2016

Doberman Pinschers - Class Bitches Jun 25, 2016

Doberman Pinschers - BOB Jun 25, 2016

Cocker Spaniels (Am) Jun 25, 2016

Cocker Spaniels (Am) Jun 25, 2016

Afghan Hounds Jun 25, 2016

Great Danes Jun 25, 2016

Airedale Terriers Jun 25, 2016

Airedale Terriers Jun 25, 2016

Skye Terriers Jun 25, 2016

Skye Terriers Jun 25, 2016

Misc. Terrier breeds Jun 25, 2016

Misc. Terrier breeds Jun 25, 2016

Doberman Specialty Sweepstakes, Class Dogs & Class Bitches Jun 25, 2016

Doberman Specialty Sweepstakes, Class Dogs & Class Bitches Jun 25, 2016

Doberman Specialty BOB, Best Veteran & Jr Handler Jun 25, 2016

Doberman Specialty BOB, Best Veteran & Jr Handler Jun 25, 2016

Doberman Working Aptitude Evaluation Jun 25, 2016

Doberman Working Aptitude Evaluation Jun 25, 2016